Увійти
Виберіть країну: ua
Виберіть мову: ua

УМОВИ
УЧАСТІ У ПРОГРАМІ ЛОЯЛЬНОСТІ «FORISE-РАХУНОК»

(публічна оферта)

(Ред. Від 09.08.2021 р)1. СТАТУС СПРАВЖНІХ УМОВ

1.1. Ці Умови участі в Програми лояльності «Forise-рахунок» (далі - Умови) є стандартною формою договору приєднання (публічною офертою) ТзОВ "Фітотрейд Україна" код ЄДРПОУ 43884991 ІПН (код платника ПДВ) +438849926511 (далі - Організатор) з однієї Сторони, та будь-яка фізична особа, яка досягла віку 18 років, яка бажає взяти участь в роботі Програми лояльності «Forise-рахунок» (далі - Клієнт) з іншої Сторони, приймають ці Умови про наступне:2. Терміни та визначення

2.1. Клієнт - фізична особа, яка досягла віку 18 років, заповнила реєстраційну форму і який отримав реєстраційний номер (login), завдяки якому здійснюється вхід в Особистий кабінет. Реєстрація здійснюється фізичною особою самостійно, однак при необхідності фізична особа може звернутися за допомогою до Організатора, його представникам, співробітникам Центрів обслуговування клієнтів (ЦОК).

2.2. Сайт - інтернет-ресурс, розташований в мережі Інтернет і належить Організатору, який використовується Організатором на законній підставі для підприємницької діяльності.

2.3. Програма лояльності «Forise-рахунок» (далі також - Програма) - захід, що проводиться Організатором з метою залучення потенційних покупців продукції Організатора.

2.4. Реєстраційна форма - формалізоване відповідно до вимог Умов волевиявлення зареєстрованого Учасника про беззастережне прийнятті всіх умов договору та приєднання до нього, оформлене в електронному або письмовому вигляді.

2.5. Акцепт справжньої оферти - повну і беззастережну згоду Клієнта з Умовами, а також повне ознайомлення Клієнта з усією інформацією, необхідною для участі в Програмі лояльності «Forise-рахунок».3. ПРЕДМЕТ УМОВ

3.1. Відповідно до цих Умов Клієнт наділяється повноваженнями здійснювати від свого імені і за свій рахунок дії з пошуку і залученню фізичних осіб, які бажають стати споживачами продукції Організатора, а Організатор винагороджує Клієнта Балами винагороди згідно власної маркетингової політики і умов Програми лояльності «Forise-рахунок». Бали Винагороди можуть бути використані Клієнтом відповідно до маркетинговою політикою для отримання знижки в разі придбання продукції Організатора для власних потреб.

3.2 Діяльність Клієнта за цими Умовами не є підприємницькою, оскільки не спрямована на систематичне отримання прибутку. З метою постійного співробітництва в якості представника компанії будь-Клієнт може зареєструватися в установленому законодавством порядку та укласти з Організатором відповідну угоду.

3.3. Припинення дії цих Умов за будь-яких підстав не тягне змін або припинення правовідносин Організатора з Клієнтом. Клієнт не має права ні протягом терміну дії цих Умов, ні після припинення їх дії з будь-яких підстав перешкоджати Організатору в реалізації прав і обов'язків.

3.4. Ці Умови вступає в силу з моменту акцепту Договору оферти і реєстрації Клієнта шляхом заповнення реєстраційної форми. Кожна із Сторін має право відмовитися від Умов в односторонньому порядку без попереднього повідомлення іншої Сторони.

3.5. Погоджуючись з даними Умовами, Клієнт підтверджує, що не є працівником, представником Організатора, не має з ним агентських відносин і діє в якості незалежної Договірної Сторони в усьому, що стосується його діяльності в рамках цих Умов. Ці Умови не повинні тлумачитися як відносини, що виникають з агентського договору, договору комісії, франчайзингу або інших залежних відносин між Клієнтом і Організатором. Клієнт підтверджує, що не має будь-якого приміщення в офісі Організатора та не пов'язаний правилами внутрішнього трудового розпорядку з Організатором. Клієнт на свій власний розсуд виконує ці Умови, визначає зміст і ступінь своєї участі в такій діяльності. Організатор не зобов'язаний здійснювати в якому б то ні було відносно нагляд або контроль за здійснюваною Клієнтом дозволеної діяльністю і не несе відповідальності за його дії, що вживаються при здійсненні такої діяльності.4. ПРОЦЕДУРА РЕЄСТРАЦІЇ

4.1. Реєстрація здійснюється на Сайті Організатора після натискання кнопки «СТАТИ ПАРТНЕРОМ» за допомогою вказівки потенційним Клієнтом в реєстраційній формі свого імені, дати народження, статі, номера мобільного телефону, адреси електронної пошти та пароля.

4.2. Наступний доступ до частини Сайту, в якій розміщений Особистий кабінет Клієнта, можливий після введення реєстраційного номера і пароля.

4.3. Доступ потенційного Клієнта на Сайт до здійснення реєстрації не розглядається сторонами як публічна пропозиція Організатора про участь в роботі Програми лояльності «Forise-рахунок».

4.4. Організатор не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Клієнтом при реєстрації.

4.5. Клієнт зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, необхідні для входу в Особистий кабінет Клієнта на Сайті. У разі виникнення у Клієнта підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами Клієнт зобов'язується негайно самостійно змінити вказаний раніше пароль на новий.

4.6. У разі втрати Клієнтом ідентифікаційних даних для доступу до Особистого кабінету і неможливості їх відновлення або виникнення припущення, що ці дані можуть бути використані або використовуються третьою особою, відновлення доступу до Особистого кабінету Клієнта здійснюється на підставі його звернення до Організатора.

4.7. Юридично значимі дії, вчинені невстановленою особою з особистого облікового запису Клієнта, розглядаються як дії, вчинені Клієнтом самостійно.5. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Клієнт зобов'язаний:

 • Прийняти ці Умови цілком, без будь-яких застережень і додаткових умов;
 • Виконувати всі свої зобов'язання перед Організатором, які слідують із загального змісту Умов;
 • Отримати від Організатора повну і вичерпну інформацію про продукцію і послуги, а також іншу інформацію, яка необхідна для виконання Клієнтом зобов'язань, при наявності такої інформації у Організатора;
 • Виконувати прийняті відповідно до цих Умов зобов'язання особисто.
   

5.2. Організатор зобов'язаний:

 • Створювати умови Клієнту для ефективного виконання Умов та надавати інформаційну підтримку;
 • Надати доступ до Сайту;
 • Відповідати за працездатність електронної системи Організатора;
 • Забезпечити застосування апаратних і програмних засобів антивірусного захисту, захист інформації, наданої Клієнтом, в тому числі збереження цієї інформації, попередження і припинення знищення інформації, її несанкціоновані зміна і копіювання, порушення штатного режиму обробки інформації, включаючи технологічну взаємодію з іншими інформаційними системами;
 • Своєчасно нараховувати Клієнту Бали винагороди на його Forise-рахунок за його участь в Програмі згідно з цими Умовами;
 • Надавати Клієнту знижку на продукцію Організатора відповідно до накопиченими на Forise-рахунку Балами винагороди і керуючись принципами нарахування балів і надання знижок, зазначеними в умовах Програми лояльності «Forise-рахунок».


6. БАЛИ ВИНАГОРОДИ ЗА УЧАСТЬ У «ПАРТНЕРСЬКІЙ ПРОГРАМІ».

6.1. Кількість Балів винагороди, нараховані на Forise-рахунок, розраховується відповідно до умов Програми лояльності «Forise-рахунок» і маркетинговою політикою Організатора.

6.2. Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку вносити будь-які зміни в Програму без попереднього повідомлення Клієнтів. Зміни вважаються вступили в силу з моменту їх опублікування на офіційному інтернет-сайті Організатора.

6.3. Один Бал винагороди дає право на отримання знижки, визначеної організатором.7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

7.1. Персональні дані Клієнта обробляються відповідно до законодавства здійснення діяльності Організатора.

7.2. Повідомляючи Організатору свою електронну пошту, номер телефону, іншу інформацію за Умовами, Клієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних, використання зазначених коштів зв'язку сторонами для здійснення юридично значимих дій по Умов, а також третіми особами, що залучаються Організатором для цілей виконання зобов'язань за цими Умовами перед Клієнтом.

7.3. Клієнт дає згоду на отримання Організатором інформації про IP-адресу, з якого клієнт відвідує Сайт.

7.4. Цим Клієнт дає згоду на здійснення Організатором записи телефонних розмов з Клієнтом. При цьому Організатор зобов'язується запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання зобов'язань Сторонами.8. ЗАХИСТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПРАВ

8.1. Права на результати інтелектуальної діяльності, розміщені на Сайті та інших Інтернет-ресурсах Організатора, належать їх правовласникам і захищаються відповідно до законодавства, нормами міжнародного права.

8.2. Клієнт несе відповідальність, передбачену законодавством, за неправомірне використання результатів інтелектуальної діяльності, розміщених на Сайті або інших Інтернет-ресурсах Організатора.9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Клієнт несе відповідальність за повноту і достовірність наданої Організатору в рамках цих Умов інформації.

9.2. Всі зміни і доповнення до цих Умов можуть вноситися Організатором в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення Клієнта.

9.3. Ці Умови замінює всі інші попередні угоди, домовленості та інші відносини, письмові або усні, між Сторонами, що мають відношення до предмету цих Умов.

Код підтвердження

Введіть пароль


Підтвердження реєстрації

Підтвердження наставника

Підтвердження реєстрації

Оцініть наш сервіс

Оцініть наш сервіс

Оцініть наш сервіс

Оцінка успішно відправлено

Вхід

Відновлення паролю

Відновлення пароля успішно

Повідомлення успішно відправлено

Зверніться до нас з питанням!

Зворотний дзвінок

Поля відмічені * обов'язкові для заповнення

Натисніть на кнопку «Замовити дзвінок», ви погоджуєтеся з Правилами обробки персональних даних

Опитування про якість обслуговування

Успіх!

У Вас незавершена покупка

У Вас незавершена покупка

Ваш населений пункт

Наявність товарів

Хочете стати Консультантом?

Скасування замовлення

Оплата замовлення

Повідомити про наявність продукту

Товару немає в наявності

Відправка посилання на оплату

Отримання замовлення